Algemene voorwaarden bedrijfstrainingen 

Artikel 1  Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.    De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten.
b.    Opdrachtnemer: het Balkon.

Artikel 2  Toepasselijkheid
2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met opdrachtgever.
2.2   Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met de offerte danwel de conceptovereenkomst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 3 Kwaliteit
3
.1    Het Balkon verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. |
         De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van de opleiders van het Balkon.

Artikel 4  Betalingen
4.1    De overeengekomen prijs is zonder BTW, tenzij anders overeengekomen.
4.2    Indien niet anders overeengekomen, blijft de prijs gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd.
4.3    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de factuur of binnen de termijn zoals is overeengekomen en op de factuur is vermeld.
4.4    Bij latere betaling dan zoals vermeld onder 4.3.  is de opdrachtgever automatisch in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd ten hoogte van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is.  
4.5    Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien de wet opdrachtgever de bevoegdheid geeft de betaling op te schorten.
4.6    Opdrachtgever zal zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten betalen, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering.

Artikel 5  Overmacht en annulering
5.1    Ontbinding van de overeenkomst kan uitsluitend geschieden bij aangetekend schrijven.
5.2   Tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos ontbinden.
         Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opdracht wordt 25% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht bij de opdrachtgever.  
         Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
         Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opdracht wordt de totale overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
5.3   Opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst kan dan ontbonden worden.

Artikel 6  Aansprakelijkheid
6.1    Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een aan de opdracht¬nemer verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van te leveren diensten.
6.2    Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van door opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst te leveren diensten, te geven adviezen of schade veroorzaakt door bij de levering van diensten ingeschakelde personen door opdrachtnemer, is opdrachtnemer slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van de zijde van opdrachtnemer en/of van de zijde van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de levering van diensten ingeschakelde personen.
6.3    Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 7 Auteursrecht en aansprakelijkheid
7.1    Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het geleverde berusten bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2    Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.

Artikel 8 Klachtenprocedure
8.1     Het Balkon heeft een onafhankelijke bezwarencommissie. De leden van de bezwarencommissie staan vermeld op onze website. Geen van de leden van de bezwarencommissie heeft belangen in of bij het Balkon.
8.2     Deelnemers of opdrachtgevers die klachten hebben over een training of opleiding van het Balkon kunnen deze richten aan de bezwarencommissie.
8.3     De bezwarencommissie zal de klacht alleen in behandeling indien:
            - de klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende training of opleiding;
            - de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met het Balkon;
            - de klacht duidelijk omschreven is, dat wil zeggen een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering bevat van het bezwaar en
              een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie.
8.4     Na ontvangst van de klacht stuurt de bezwarencommissie de klager en het Balkon een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
8.5     Eén of meer leden van de bezwarencommissie horen de klager en de betreffende trainer.
8.6     De bezwarencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de kandidaat recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de inschrijfkosten.
8.7     De bezwarencommissie doet uitspraak binnen vier weken na indiening van de klacht. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de opdrachtgever daar binnen 4 weken van op de hoogte gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en er een indicatie wordt gegeven van wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
8.8     Het oordeel van de bezwarencommissie is bindend voor de klager en het Balkon.
8.9     Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van het Balkon of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.
8.10   Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
8.11   De klacht zal worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

Artikel 9  Geschillen    
9.1    Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

Heb je vragen over deze regelingen, neem dan gerust contact met ons op. 

Vasse,  januari 2001  en aangevuld in maart 2018

René Meijer 
Judith Budde 
directie het Balkon 


Terug naar overzicht
 
 


Fantastische opleiding, een 9! Mooie mix tussen theorie en praktijk. Ik vind jullie allebei fantastische opleiders. Jullie verschillen van elkaar, maar daardoor in combinatie met elkaar zo enorm goed en aanvullend. Gouden duo! Ontzettend goed...

over Vervolgopleiding Voice Dialogue

Wendy Eelsing

Ruwe Grond communicatietrainer/coach/adviseur

Waar voor je geld! Zeer professioneel, leerzaam en daarnaast persoonlijk verdiepend en openend. Het geeft voldoende instrumenten om ook daadwerkelijk in de praktijk aan de slag te gaan. Professionele begeleiding met een eigenzinnige stijl...

over Training Mentaliserend coachen

Ronald Schippers

Bureau Schippers coach/trainer

Een enorme verdieping. Ik ben anders naar groepen gaan kijken en meer gaan zien. Erg goede mix van inhoud achtergrond en toepassing.

over Trainen van Teams: training Groepsdynamica en Teamcoaching

Martijn van der Meer

FNV Formaat trainer/teamcoach

Deze methode verheldert zo sterk de interne processen van mensen. Voice Dialogue is voor mij niet meer weg te denken.

over Basistraining Coachen met Voice Dialogue

Carolijn ter Veer-Vinke

Orga coach/managing consultant

Zeer goed, met veel zorg en professionaliteit. Het heeft mijn verwachtingen overstegen. Zeer goed bruikbaar. Wat mij bij blijft is ook de relaxedheid van de trainers. Dank!

over 'Lastige' lieden in coaching: Cursus Herkennen van psychopathologie

Mona Oosterwijk

Mo Coaching Coach

Een 9. De opleiding gaf me inspiratie, verdieping en veel leerplezier. Voer voor verdere toepassing en uitwerking in m’n werk!

over Meesterlijk interveniëren: Opleiding Interventiekunde (laatste uitvoering!)

Marjan Engelen

Marjan Engelen Communicatie trainer/coach/procesbegeleider

De trainers van het Balkon koppelen helderheid en betrokkenheid aan een grote deskundigheid.

Over onze begeleiding van teams

Ellie Verschoor

Regio Twente afdeling P&O loopbaanadviseur

De kennismaking van de Universiteit Twente met René Meijer en Judith Budde als trainers bevalt méér dan goed! Dat ze beiden zeer goede en prettige coaches zijn, wisten we al veel langer. Beiden combineren kundigheid, creativiteit,...

Over onze coaching

John Winter

Universiteit Twente Hoofd Career Development Centre

Pure verwennerij, een retraite bij het Balkon: fijne mensen, mooi afwisselend programma, heerlijk eten, rust en bezinning in een prachtige omgeving!

over Retraite De kracht van kwetsbaarheid

Miranda Adams

Begeleiding in Werk coach