Algemene voorwaarden deelname open programma's 

1. Algemeen 
1.1. Degene die met het Balkon een overeenkomst aangaat, wordt verder deelnemer of opdrachtgever genoemd. 
1.2. Deze leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst die het Balkon sluit met een deelnemer
of opdrachtgever voor een open training of opleiding.
1.3. Onder een training verstaan we een programma van 1 tot 5 dagen dat bestaat uit één blok van aaneengesloten dagen. 
1.4. Onder een opleiding verstaan we een programma van 2 of meer blokken van aaneengesloten dagen.   

2. Kwaliteit 
2.1. Het Balkon verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen.
De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van de opleiders van het Balkon. 
  
3. Inschrijvin
3.1. Een deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op onze website.
De datum waarop het Balkon de inschrijving ontvangt bepaalt de plaats op de deelnemerslijst (op volgorde van binnenkomst). 
3.2. Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt het Balkon een bevestiging van deelname.
De bevestiging van deelname bevat in ieder geval een beschrijving van de betreffende training/opleiding en de leveringsvoorwaarden. 
3.3. Binnen 14 dagen na inschrijving kan een deelnemer de deelname kosteloos herroepen.
Daarna is de inschrijving definitief en gaat de deelnemer akkoord met de leveringsvoorwaarden. 
3.4. Bij programma’s met een persoonlijk intakegesprek (zie omschrijving bij het betreffende programma) neemt één van de opleiders
contact met de deelnemer op voor het maken van een afspraak voor de intake. Dit intakegesprek duurt ca. 1 uur. 
3.5. Bij programma’s met een schriftelijk intakeformulier (zie omschrijving bij het betreffende programma) ontvangt de deelnemer
enige tijd voor aanvang van het programma een intakeformulier.
Hierin vragen we o.a. naar de opleidingsachtergrond, de werkervaring, de motivatie voor deelname en de leerdoelen. 
3.6. Elk programma kent een maximum aantal deelnemers. Bij overinschrijving plaatsen we de deelnemer op de wachtlijst.
Daarvan krijgt de deelnemer direct bericht. Als er iemand afvalt, wordt de deelnemer benaderd in volgorde van inschrijving. 
3.7. Alle informatie die we van/over een deelnemer ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk.
Dat geldt voor persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over werk, carrière, sterktes en zwaktes enzovoort.

4. Betaling 
4.1. Twee weken voor aanvang voor aanvang van het programma ontvangt de deelnemer een factuur voor de (helft van)
de programmakosten en voor de (helft van) de verblijfskosten.
Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen en in ieder geval voor aanvang van het programma op het rekeningnummer van het Balkon bijgeschreven te zijn.
Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op IBAN NL19INGB0003005320 t.n.v. het Balkon o.v.v. het debiteurnummer en het factuurnummer. 
  
5. Annulering van deelname aan een programma (kosten programma) 
5.1. Annulering van deelname aan een programma kan alleen schriftelijk (per email). 
5.2 Annulering van deelname aan een van onze online workshops, online colleges, online groepssupervisie, online kennismakingsworkshops en de kennismakingsworkshops in Amersfoort is kosteloos tot 5 dagen voor aanvang. 
Na bovengenoemde periode zijn de volledige programmakosten verschuldigd. Een deelnemer mag zich wel laten vervangen door iemand anders.
5.3. Voor trainingen en retraites (omvat één blok van 2 tot 5 dagen) is annulering kosteloos tot 42 dagen voor aanvang van de training.
Na bovengenoemde periode zijn de volledige programmakosten verschuldigd. 
5.4. Voor opleidingen (een opleiding omvat 2 blokken of meer) is annulering kosteloos tot 70 dagen voor aanvang van de opleiding.
Na bovengenoemde periode zijn de volledige programmakosten verschuldigd.
 
6. Annulering van het verblijf in de locatie waar het programma plaatsvindt (kosten verblijf)
6.1. Wij reserveren het verblijf van de deelnemer in de locatie waar de training gegeven wordt.
Het kan gebeuren dat de deelnemer, om welke reden dan ook, het verblijf in de trainingslocatie voor een blok wil annuleren.
Afhankelijk van de termijn waarbinnen de deelnemer annuleert heeft de locatie al kosten gemaakt en zijn wij kosten verschuldigd.
Daarom werken we met de volgende annuleringsregeling. 
  - Als de deelnemer het verblijf meer dan 28 dagen voor de eerste dag van het betreffende blok annuleert, is de deelnemer het Balkon niets verschuldigd. 
  - Als de deelnemer meer dan 14 dagen voor de eerste dag van het betreffende blok annuleert is de deelnemer het Balkon 25% van de arrangementsprijs van het blok verschuldigd. 
  - Als de deelnemer meer dan 7 dagen voor de eerste dag van het betreffende blok annuleert is de deelnemer het Balkon 50% van de arrangementsprijs van het blok verschuldigd. 
  - Als de deelnemer minder dan 7 dagen voor de eerste dag van het betreffende blok annuleert is de deelnemer het Balkon 100% van de arrangementsprijs van het blok verschuldigd. 
6.2. Bij latere aankomst of eerder vertrek dan op de data van een blok en bij tussentijdse afwezigheid tijdens een blok heeft de deelnemer geen recht op restitutie van geld. 

7. Annulering training/opleiding door het Balkon 
7.1. Indien het aantal inschrijvingen voor enigerlei training of opleiding onder het aantal van acht blijft of daalt, behoudt het Balkon zich het recht voor om de betreffende training te annuleren.
7.2. Als het Balkon besluit om een training of opleiding te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen stelt zij deelnemers hiervan uiterlijk twee weken van te voren op de hoogte. 

8. Overmacht 
8.1. Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip onverhoopt één of meer docenten of de gereserveerde locatie niet beschikbaar zijn. 
8.2. In geval van overmacht stelt het Balkon alles in het werk om een vervangende trainer of locatie te vinden.
Als het het Balkon niet lukt om op het overeengekomen tijdstip een vervangende trainer te vinden of een vervangende locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer
geeft dit de deelnemer het recht om kosteloos te annuleren. 
8.3. Bij annulering van de training of opleiding op grond van dit artikel is het Balkon niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de deelnemer of de opdrachtgever. 
  
9. Auteursrecht 
9.1. Op alle gebruikte documentatie van het Balkon geldt het auteursrecht van het Balkon.
Deelnemers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron. 
  
10. Klachten 
10.1. Het Balkon heeft een onafhankelijke bezwarencommissie bestaande uit Peter Baggen (peter.baggen@schoolvoortraining.nl) en Harm Beijer (harm@beijerostensmits.nl).
Zij hebben geen belangen in of bij het Balkon. 
10.2. Deelnemers of opdrachtgevers die klachten hebben over een training of opleiding van het Balkon kunnen deze richten aan een van de leden van de bezwarencommissie. 
10.3 De bezwarencommissie zal de klacht alleen in behandeling indien: 
  - de klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende training of opleiding; 
  - de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met het Balkon; 
  - de klacht duidelijk omschreven is, dat wil zeggen een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt,
een motivering bevat van het bezwaar en een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie. 
10.4. Na ontvangst van de klacht stuurt de bezwarencommissie de klager en het Balkon een schriftelijke bevestiging van ontvangst. 
10.5. Eén of meer leden van de bezwarencommissie horen de klager en de betreffende trainer. 
10.6. De bezwarencommissie beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de kandidaat recht heeft op een
compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de inschrijfkosten. 
10.7. De bezwarencommissie doet uitspraak binnen vier weken na indiening van de klacht. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen,
wordt de deelnemer daar binnen 4 weken van op de hoogte gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en er een indicatie wordt gegeven van wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.
10.8. Het oordeel van de bezwarencommissie is bindend voor de klager en het Balkon. 
10.9. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van het Balkon of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.  
10.10. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
10.11. De klacht zal worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

Heb je vragen over deze regelingen, neem dan gerust contact met ons op. 

René Meijer 
Judith Budde 
directie het Balkon 


Terug naar overzicht
 
 


Fantastische opleiding, een 9! Mooie mix tussen theorie en praktijk. Ik vind jullie allebei fantastische opleiders. Jullie verschillen van elkaar, maar daardoor in combinatie met elkaar zo enorm goed en aanvullend. Gouden duo! Ontzettend goed...

over Vervolgopleiding Voice Dialogue

Wendy Eelsing

Ruwe Grond communicatietrainer/coach/adviseur

Waar voor je geld! Zeer professioneel, leerzaam en daarnaast persoonlijk verdiepend en openend. Het geeft voldoende instrumenten om ook daadwerkelijk in de praktijk aan de slag te gaan. Professionele begeleiding met een eigenzinnige stijl...

over Training Mentaliserend coachen

Ronald Schippers

Bureau Schippers coach/trainer

Een enorme verdieping. Ik ben anders naar groepen gaan kijken en meer gaan zien. Erg goede mix van inhoud achtergrond en toepassing.

over Trainen van Teams: training Groepsdynamica en Teamcoaching

Martijn van der Meer

FNV Formaat trainer/teamcoach

Deze methode verheldert zo sterk de interne processen van mensen. Voice Dialogue is voor mij niet meer weg te denken.

over Basistraining Coachen met Voice Dialogue

Carolijn ter Veer-Vinke

Orga coach/managing consultant

Zeer goed, met veel zorg en professionaliteit. Het heeft mijn verwachtingen overstegen. Zeer goed bruikbaar. Wat mij bij blijft is ook de relaxedheid van de trainers. Dank!

over 'Lastige' lieden in coaching: Cursus Herkennen van psychopathologie

Mona Oosterwijk

Mo Coaching Coach

Een 9. De opleiding gaf me inspiratie, verdieping en veel leerplezier. Voer voor verdere toepassing en uitwerking in m’n werk!

over Meesterlijk interveniëren: Opleiding Interventiekunde (laatste uitvoering!)

Marjan Engelen

Marjan Engelen Communicatie trainer/coach/procesbegeleider

De trainers van het Balkon koppelen helderheid en betrokkenheid aan een grote deskundigheid.

Over onze begeleiding van teams

Ellie Verschoor

Regio Twente afdeling P&O loopbaanadviseur

De kennismaking van de Universiteit Twente met René Meijer en Judith Budde als trainers bevalt méér dan goed! Dat ze beiden zeer goede en prettige coaches zijn, wisten we al veel langer. Beiden combineren kundigheid, creativiteit,...

Over onze coaching

John Winter

Universiteit Twente Hoofd Career Development Centre

Pure verwennerij, een retraite bij het Balkon: fijne mensen, mooi afwisselend programma, heerlijk eten, rust en bezinning in een prachtige omgeving!

over Retraite De kracht van kwetsbaarheid

Miranda Adams

Begeleiding in Werk coach